Startseite · Ansprechpartner · Seitenübersicht · Intern
Sie sind hier

Reintegrationsprojekt

Die AWO Nürnberg im Kosovo / AWO Nürnberg në Kosovë

Die AWO Nürnberg ist seit Januar 2007 im Kosovo aktiv, seit März 2009 mit einem eigenen Büro in Prishtina. Dort werden Rückkehrer*innen aus Deutschland und ihre Familien im Rahmen des Reintegrationsprojekts unterstützt.
Im Januar 2021 wurde das Angebot der AWO Nürnberg im Kosovo um das Vorintegrationsprojekt „Hallo Deutschland“ erweitert. Dieses richtet sich an Fachkräfte aus dem Kosovo, die eine Arbeitsaufnahme in ihrem Beruf in Deutschland planen.

AWO Nürnberg është aktiv në Kosovë që nga viti 2007, nga marsi i vitit 2009 me zyren e saj në Prishtinë. Këtu mbështeten të kthyerit nga Gjermania dhe familjet e tyre në kuadër të projektit të riintegrimit.
Në janar të vitit 2021, oferta e AWO Nürnberg në Kosovë u zgjerua për të përfshirë projektin e para-integrimit "Hallo Deutschland". Ky projekt u dedikohet punëtorëve të kualifikuar nga Kosova, të cilët planifikojnë të fillojnë punësimin në profesionin e tyre në Gjermani.

Hilfe für Rückkehrer*innen / Ndhimë për të khyerit nga Gjermania

 

Das Reintegrationsprojekt richtet sich an freiwillige Rückkehrer*innen aus Deutschland und unterstützt diese auf vielfältige Art und Weise beim (Wieder)Ankommen im Kosovo. Auch sozial benachteiligte Familien sind Zielgruppe dieses Projekts.

Projekti i Riintegrimit u dedikohet të kthyerve vullnetarë nga Gjermania dhe u ofron mbështetje në mënyra të ndryshme në (ri) mbërritjen në Kosovë. Familjet në gjendje të vështirë sociale janë gjithashtu një grup që synon projekti.

Unterstützung im Kosovo / AWO Nürnberg në Kosovë mbështetë

 

• die medizinische Versorgung chronisch kranker Menschen durch Übernahme von Kosten für Medikamente oder medizinische Hilfsmittel.

• gezielt Kinder und Jugendliche, z.B. durch Übernahme der Fahrtkosten zur Schule, Schulmaterialien und kostenlose Bildungs- und Freizeitangebote.

• bedürftige Familien, die in unzureichend ausgestatten Wohnungen und Häusern leben, mit den nötigsten Einrichtungsgegenständen und Baumaterialien.

• Familien in finanziellen Notlagen


• kujdesin mjekësor të të sëmurëve kronikë duke marrë përsipër kostot për medikamente ose ndihma mjekësore.
• specifikisht fëmijët dhe të rinjtë, p.sh. duke mbuluar shpenzimet e udhëtimit në shkollë, pajisjet shkollore dhe duke ofruar falas aktivitete arsimore dhe rekreative.
• familjet në nevojë, që jetojnë në apartamente dhe shtëpi të pajisura në mënyrë joadekuate, me inventarin dhe materialet e nevojshme të ndërtimit.
• familjet në vështirësi financiare.

Das Beratungsangebot / Oferta e këshillimit


Beratung ist ein zentraler Bestandteil des Reintegrationsprojekts. Die Beratung kann im Büro aber auch mobil erfolgen und umfasst vielfältige Themen:

• sozialpädagogische Beratung

• psychologische Beratung und akute Krisenintervention

• mobile Beratung und Betreuung

• Hausbesuche

• rechtliche Beratung z.B. Aufklärung über rechtliche Möglichkeiten für Rückkehrer*innen, vulnerable Gruppen und Minderheiten, arbeitsrechtliche Fragen, Sorgerecht, Eigentum, Rente, häusliche Gewalt, Behinderung, u. v. m.


Këshillimi është një pjesë themelore e projektit të riintegrimit. Këshillimet mund të bëhen në zyrë por edhe mobile (terren) dhe mbulojnë një gamë të gjerë temash:

• këshillime socialo-pedagogjike
• këshillime psikologjke dhe intervenim ne kriza akute
• këshillime dhe përkujdesje mobile
• vizita shtëpijake
• këshillime juridike p.sh. sqarime në lidhje me mundësitë ligjore për të kthyerit, grupet e cenueshme dhe pakicat, pyetje në lidhje me ligjin e punës, kujdestarisë, pronës, pensionit, dhunën në familje, ligjin për persona me nevoja të veçanta etj.

Förderung AWO Nürnberg im Kosovo

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Landesamtes für Asyl und Rückführungen gefördert

Das Vorintegrationsprojekt „Hallo Deutschland“ / Projekti i paraintegrimit ,,Hallo Deutschland"

Fachkräftegewinnung

Seit Frühjahr 2020 besteht im Rahmen des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes für Fachkräfte aus Drittstaaten die Möglichkeit, ein Visum zur Arbeitsaufnahme in Deutschland zu beantragen.
Mit dieser neuen gesetzlichen Möglichkeit zur Migration sind einige bürokratische und formale Fragen verbunden. Um Fachkräfte aus dem Kosovo, die sich für eine Migration nach Deutschland interessieren und dort im erlernten Beruf arbeiten möchten, hierbei zu unterstützen, wurde das Projekt „Hallo Deutschland“ ins Leben gerufen.

Që nga pranvera e vitit 2020, sipas Ligjit të ri të Imigracionit të Punëtorëve të Kualifikuar, punëtorët e kualifikuar nga vendet në zhvillim kanë qenë në gjendje të aplikojnë për një vizë për të filluar punësimin në Gjermani. Me këtë mundësi të re ligjore për migrim, lidhen disa çështje burokratike dhe formale. Me qëllim të mbështetjes së punëtorëve të kualifikuar nga Kosova të cilët janë të interesuar të migrojnë në Gjermani dhe do të dëshironin të punonin atje në profesionin që kanë mësuar, u lansua projekti "Hallo Deutschland".

Unser Angebot für Fachkräfte - Oferta për punëtorë te kualifikuar

Wir unterstützen bei folgenden Fragen und Anliegen:
• Beratung rund um die Entscheidung zur Migration
• Unterstützung bei der Antragstellung des Visums
• Informationen rund um die ersten Schritte in Deutschland
• Anbindung an Beratungsstellen im neuen Wohnort

Ne ju mbështesim në pyetjet dhe çështjet e mëposhtme:
• këshillim rreth vendimit për të migruar
• përkrahje në parashtrimin e kërkesës për vizë
• informata rreth hapave të parë në Gjermani
• lidhja me qendrat e këshillimit në vendbanimin e ri

Angebote für Familienangehörige - Oferta për anëtarë të familjes

Ehepartnerinnen und -partner erhalten bei uns:
• Informationen über verschiedene Aspekte des Lebens in Deutschland in Form eines Gruppenangebots
• Unterstützung und Beratung bei der Beantragung des Visums und allen anderen bürokratischen oder persönlichen Anliegen rund um die Migration nach Deutschland

Für Kinder und Jugendliche bietet das Projekt Gruppenangebote:
• zur sprachlichen Vorbereitung
• zu den Besonderheiten des deutschen Schulsystems und –alltags unter Einbezug von interaktiven Lernmethoden
• zur sozialpädagogischen Begleitung und Vorbereitung auf den Abschied von der alten Heimat und dem Leben und Ankommen in Deutschland

Bashkëshortët përfitojnë tek ne:
• informacione mbi aspekte të ndryshme të jetës në Gjermani në formën e një oferte në grup
• mbështetje dhe këshillim rreth parashtrimit të kërkesës për vizë dhe të gjitha çështjeve tjera burokratike ose personale rreth migrimit në Gjermani

Projekti ofron oferta në grupe për fëmijë dhe të rinj:
• për përgaditjet gjuhësore
• mbi vecoritë e sistemit shkollor gjerman dhe jetës së përditshme me përfshirjen e metodave interaktive të të mësuarit
• rreth mbështetjes socialo-pedagogijke dhe përgatitje për t’i thënë lamtumirë vendbanimit të vjetër dhe jetës dhe mbërritjes në Gjermani

Förderung Hallo Deutschland

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.

Informationsbroschüren Vorintegrationsprojekt

AWO-Nbg_Hallo-Deutschland.pdf

AWO-Nbg_Kosovo-Informationsbroschüre.pdf

Kooperation mit Behörden

Bashkëpunimi me autoritetet

Um in beiden Projekten nachhaltig und erfolgreich arbeiten zu können, ist eine gelingende Kooperation mit den kosovarischen Behörden sehr wichtig.
Zur Förderung der Zusammenarbeit, initiiert die AWO Nürnberg zahlreiche Möglichkeiten des fachlichen Austauschs sowie Schulungen der Mitarbeiter*innen kommunaler Behörden.
Hierzu zählen z.B.:
• der regelmäßig stattfindende fachübergreifende Arbeitskreis „Reintegration“
• Seminare der AWO zur kollegialen Fallarbeit und zu bewährten Methoden in Beratung und Gruppenarbeit
• Hospitation von Reintegrationskoordinator*innen und kommunaler Beamt*innen bei Beratungen und Hausbesuchen der AWO Mitarbeiter*innen
• gemeinsame Bearbeitung von Härtefällen

Për të qenë në gjendje të punojmë në mënyrë të qëndrueshme dhe të suksesshme në të dy projektet, një bashkëpunim i suksesshëm me autoritetet kosovare është shumë i rëndësishëm.
Për të promovuar bashkëpunimin, AWO Nürnberg ofron mundësi të shumta për shkëmbim profesional, si dhe trajnim për punonjësit e autoriteteve komunale.

Këto përfshijnë, për shembull:
• takime të rregullta të grupit punues ,,Riintegrimi"
• seminare të AWO mbi trajtimin kolegial të rastit dhe mbi praktikat më të mira në këshillim dhe punës në grupe
• hospitim i koordinatorëve regjional dhe zyrtarëve komunal per kthim në këshillim dhe vizita shtëpijake nga punonjësit e AWO-së
• përpunimi i përbashkët i rasteve të rënda

Kontakt

Projektleiterin

Projektleiter Kosovo